กลุ่มบริหารทั่วไป        
         
03 - 04 - 2558     เรื่อง  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรดูแลอาคารสถานที่ (เดือน พฤษภาคม 58)
       
22 - 05 - 2558     เรื่อง  ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรดูแลอาคารสถานที่ (เดือน มิถุนายน 58)        
         
         
กลุ่มบริหารงานบุคคล        
         
30 - 04 - 2558     เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา   2558        
30 - 04 - 2558     เรื่อง  แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลความเรียบร้อยประจำวัน 1 / 2558        
30 - 04 - 2558     เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2558        
04 - 06 - 2558     เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4      
05 - 04 - 2558     เรื่อง  แต่งตั้งครูที่ปรึกษาและหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา   2558      
05 - 04 - 2558     เรื่อง  แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลความเรียบร้อยประจำวัน 1 / 2558      
05 - 04 - 2558     เรื่อง  แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558      
         
       
         
         
กลุ่มบริหารงบประมาณ        
         
30 - 04 - 2558     เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับลงทะเบียนและรับเงินบำรุงการศึกษา 1/58