เอกสารงานบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ

 
 
1.วก.ส.1 การส่งเอกสารทางวิชาการ
2.วก.ส.2 ขออนุญาตนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม
3.วก.ส.3 รายงานการนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม
4.วก.ส.4 แบบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม
5.วก.ส.5 แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
6.วก.ส.6 ขออนุญาตส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา
7.วก.ส.7 รายงานขยายผลความรู้
8.วก.ส.8 ขอแลกเปลี่ยนคาบการสอน
9.วก.ส.9 แบบฟอร์มกรอกอัตรากำลัง