เอกสาร
เอกสารงานบุคคล กลุ่มบริหารบุคคล (งานบุคลากร)
 
1. แบบฟอร์มใบลา / แบบฟอร์มขอยกเลิกการลา
2. แบบฟอร์มขออนุญาตลงเวลา
3. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
4. แบบฟอร์มขอนุญาตไปต่างประเทศ / ศึกษาดูงาน / ทัศนศึกษา / ภารกิจส่วนตัว
      -แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร(นำส่งเขตพื้นที่ฯ)
5. แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวของรัฐ
6. แบบฟอร์มขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ. 7
7. แบบฟอร์มขอยืมสมุด ก.พ.7 ไปทำสำเนาระดับโรงเรียน / ระดับเขต
8. แบบฟอร์มขออนุญาตสอบบรรจุ
9. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเเปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
10. แบบฟอร์มขออบรมวิทยฐานะ
11. แบบฟอร์มขอลาศึกษาต่อ
12. แบบฟอร์มขอส่งมอบงาน
13. แบบฟอร์มขอรับการประเมินครูผู้ช่วย
      -ปริ้น 1 ชุด
      -ปริ้น 3 ชุด
      -รายละเอียดการประเมิน
14. บันทึกข้อความขอเพิ่มข้อการเบิกมูลภาครัฐ
      -แบบฟอร์มขอเพิ่มข้อมูลเบิกตรง
15. แบบฟอร์มขอลาอุปสมบท
16. แบบฟอร์มขอใบประกอบวิชาชีพ
      -แบบฟอร์มคุรุสภา
17. แบบฟอร์มขอย้ายสับเปลี่ยน
18. แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ
19. แบบฟอร์มใบลาออกลูกจ้าง
20. แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
21. แบบฟอร์มขอยกเว้นเกณฑ์ทหารในยามปกติ
22. แบบฟอร์มใบสมัครเข้าทำงาน