กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
 


นางจารุนันท์ รอดเกิด(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

 
นายพงศ์พรรณ เวชรังษี

นางสาวนันทภัค สุขโข

นายกุนนที ธนะโชติ
นายพงศ์ศิริ ลินิฐฎา
 

นางสาวพิชญา เฟื่องตะเคียน