กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

นายซุปเป้อร์ สุกันทา
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

 

นายภาสกร ราชู

นางวิจิตรา รีเรืองชัย

นางสาวทรรศนีย์ แก้วจันทร์
นางสุขใจ บัณฑิตพุฒ

นางเพชรรัตน์ เวสน์ไพบูลย์

นางสาวสุภาพร บุญช่วย

นายโสภณ ขันธโสภา

นางสาวศิริทิพย์ ภุมเรศ
นายธวัชชัย ลุนศร

นางสาวเกศินี งามสมพล

นางสุมาลี วรรณุสิทธิ์
นางสาวเสาวลักษณ์ โจมจันทึก
นางสาวสุธิดา วาดเขียน