ผู้บริหารโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกิตติศักดิ์ สมพล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน


นายภาณุภัทร ลิ้มจำรูญ
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการและงบประมาณ


นางสาวสิวาลัย สวัสดิ์รักษา
รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
นายภาสกร ราชู
ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป