กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
 

นางสาวทัศนีย์ อุตมฉันท์
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
 
นางนิตกูล สิริพิชัยฤกษ์

นางวัชราภรณ์ วัฒนศัพท์

นางอุษา พิทักษ์เมืองแมน

นายชิติพัทธ์ คำศรี

นายธเนศ เจริญทรัพย์

นางสาวกันยารัตน์ สุวรรณดารักษ์
นายถิรายุ ธารีนาท


นางสาววันวิสาข์ ไชยแสง

นางสาวกุลวดี บุญสมภพ

นางสาววิไลพรรณ แก้วขันตี


นางสาวชุตินันท์ ชุมศรี