กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
 

นางสาวนันทพร ภุมมา
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)

 
นายวินัย หยั่งถึง
นางพีรญา บุญสืบ

นางปัทมา เอกมณีโรจน์
นายวชิระ กู้สุวรรณวิจิตร


นายสุรวิทย์ แสนทวีสุข