กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
 

นายศราวุธ ทรัพย์อุดม

(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
 

นางสาวกนกพร จิตอักษร

นางสาวพัทธนันท์ มากบุญ

นายธนกร ธนอภิรัตน์

นางสาววิภาพร เรืองประทีป

นางสาวชุดา ซื่อสกุล

นางสาวหยดเทียน ป้องทัพไทย

นางสาวภัทร์ศยา จันทราวุฒิกร


นายภูวนาถ คงแก้ว

นางสาวกัญชพร ภู่หมี

นายเฉลิมชัย มังษะชาติ

นางสาวกฤษณา โคตรโยธา

นางสาวน้ำหวาน คล้ายคลึงมี