กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

นางสาวปรางทอง สีแสง
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
 
นางสาวอารี ระงับพิศม์

นางสาคร หมอกเจริญ

นางสาวปินดา สุขประเสริฐ

นางสาวละมุล เอมกลาง

นางสาวกิติพร ฮวดประดิษฐ์

นายวิเชียร เผ้าอาจ