กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
 

นางสาวปรางทอง สีแสง
(หัวหน้ากลุ่มสาระ)
 

นางสาคร หมอกเจริญ

นางสาวปินดา สุขประเสริฐ

นายกีรติ อนุสินทร์

นางสาวณัฐธิดา ชนะพลชัย

นางสาวสลิลทิพย์ ริยาพันธ์

นางสาวสุดารัตน์ คงแก้ว

นายอดิศํกดิ์ หวังจิตต์

นางสาวละมุล เอมกลาง

นางสาวกิติพร ฮวดประดิษฐ์

นายณัฐกิตติ์ นาคพล