กลุ่มบริหารวิชากา

แบบรายงานผลการปฏิบัตงานและแบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานคุณผู้เรียน

 

 

 

-ดาวน์โหลด แบบรายงานผลการปฏิบัติงานกลุ่มสาระฯ (SAR)

-แบบบันทึกผลการประเมินมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (แยกตามห้อง)