วิสัยทัศน์

 

                 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก    บนพื้นฐานความเป็นไทย สามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                 Ratchananthajarn Samsenwitthayalai 2 School intends to develop our students to    highly active participants in the global community while maintaining their Thai cultural    identity and live happily according to the philosophy of the “Sufficiency Economy”.
 

ลูกราชนันทาจารย์ มีสัมมาคารวะ
Ratchananthajarn’s students shall be humble to the elderly and respectful to all.

 

แหล่งสร้างคนดี ศรีบางซื่อ
Ratchananthajarn Samsenwitthayalai 2 School produces community minded citizens
for Bang Sue District