กลุ่มบริหารทั่วไป

นายภาสกร ราชู
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป
นางวิจิตรา รีเรืองชัย
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
นายรัฐพล   หนันกระโทก นางสาวปาริชาต จารุดิลกกุล นางจีระพรรณ  ดิลกธราดล
หัวหน้างานเวรยาม หัวหน้างานสำนักงาน หัวหน้างานโภชนาการ
รักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารทั่วไป
นางสาวปัทมา  ปานแดง นายโสภณ ขันธโสภา นางพีรยา  บุญสืบ
หัวหน้างานอนามัยโรงเรียน หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
 
นางรสนา ศิริสวัสดิ์   นายธวัชชัย ลุนศร
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน   หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา