กลุ่มบริหารงบประมาณ

   
  นายภานณุภัทร ลิ้มจำรูญ  
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ
 
นางสาวทรรศนีย์ แก้วจันทร์   นางพรรณสรวง นิธากร
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ   รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
และหัวหน้างานการเงิน    

นางสาวหยดเทียน ป้องทัพไทย นายอนนท์ ประสงค์มณี นางสาวศิริพิทย์ ภุมเรศ
หัวหน้างานสำนักงาน หัวหน้างานพัสดุและสินทรัพย์ หัวหน้างานนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงบประมาณ   และงานประกันคุณภาพ
นางสาวกุณฑีรา อารีกุล นางสาววิไลพรรณ แก้วขันตี นางสาวนิตกูล สิริพิชัยฤกษ์
หัวหน้างานควบคุมภายใน แผนงานกลุ่มบริหาร งานสานสนเทศกลุ่มบริหาร
 
นางสาวกุลวดี บุญสมภพ   นางสาวกิตติพร ฮวดประดิษฐ์
พัสดุกลุ่มบริหาร   เลขานุการกลุ่มบริหาร