กลุ่มบริหารวิชาการ


นายภาณุภัทร ลิ้มจำรูญ
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและงบประมาณ
นางสาวปรมาภรณ์  อนุพันธ์
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
นางสาวภัทร์ศยา จันทราวุฒิกร นางสาวปินดา สุขประเสริฐ นางรสนา  ศิริสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักงานกลุ่มบริหาร หัวหน้างานวัดและประเมินผล หัวหน้างานแนะแนว
และหัวหน้างานประกันคุณภาพ
นางเพชรรัตน์ เวสน์ไพบูลย์ นางสาวประกายรัตน์ ทองอยู่ นายธนกร ธนอภิรัตน์
หัวหน้างานสารสนเทศ หัวหน้างานห้องสมุด หัวหน้างานทะเบียน
  และแหล่งเรียนรู้  
 
นางสาวชุดา ซื่อสกุล   นางสาวพัทธนันท์ มากบุญ
หัวหน้างานหลักสูตร   หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา
และการจัดการเรียนรู้    

งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายศราวุธ ทรัพย์อุดม นายไพโรจน์ สุขวิสัยพานิช นางสาวทัศนีย์ อุตมฉันท์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ
นางสาววิทยาภรณ ์สุขสนธิวงศ์ นางสาวปรางทอง สีแสง นายซุปเปอร์ สุกันทา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนา การงานอาชีพ
  และวัฒนธรรม และเทคโนโลยี
นางสาวนันทพร ภุมมา นางจารุนันท์  รอดเกิด นายวินัย หยั่งถึง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ หัวหน้ากิจกรรม
สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ พัฒนาผู้เรียน
นายอรรจกร จันทรประดิษฐ นายธนกฤต เส็งหู้ นางสาวจารุวรรณ บกสวัสดิ์
หัวหน้ากิจกรรมรักษาดินแดน หัวหน้ากิจกรรมชุมนุม หัวหน้ากิจกรรมสาธารณประโยชน์
  และลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  
นางสาวนันทภัค สุขโข นายชิติพัทธ์ คำศรี์ นางสาวอรไท สอนพิมพ์
หัวหน้าลูกเสือ-เนตรนารี งานแผนกลุ่มบริหาร งานพัสดุกลุ่มบริหาร
 
นางนริศรา ชิตรัตน์วงศกร   นางเสาวลักษณ์ โจมจันทร์ทึก
งานควบคุมภายในกลุ่มบริหาร   เลขานุการกลุ่มบริหาร