กลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวสิวาลัย สวีสดิ์รักษา
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางสาวณรัชต์ เชี่ยวการปราบ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
และหัวหน้างานธนาคารโรงเรียน
นายอรรจกร จันทร์ประดิษฐ์ นางสาวปรางทอง  สีแสง นายธเนศ  เจริญทรัพย์
หัวหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัยฯ
และงานควบคุมภายในกลุ่มบริหาร
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน หัวหน้างานคณะกรรมการนักเรียน
นางสาววิพุธ บางขาม นายไพโรจน์ สุขวิสัยพานิช นายทวีพงษ์ ประพันธ์
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือ หัวหน้างานเวรประจำวัน หัวหน้างานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
นางสาวกันยารัตน์ สุวรรณดารักษ์ นายภูวนาท คงแก้ว นางสาวกัญชพร ภู่หมี
หัวหน้างานพัสดุกลุ่มบริหาร หัวหน้างานทะเบียนประวัติ หัวหน้าส่งเสริม
และยกย่องเชิดชูเกียรติ
นางสาวจารุวรรณ บกสวัสดิ์ นางสาวนราภรณ์ บุญชื่น นางสาววิพุธ บางขาม
หัวหน้างานส่งเสริมการขอรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
แผนงานกลุ่มบริหาร งานประกันคุณภาพกลุ่มบริหาร
 
นายภูวนาท คงแก้ว   นางสาวสุธิดา วาดเขียน
งานสารสนเทศกลุ่มบริหาร   เลขานุการกลุ่มบริหาร