"ลูกส.ส.๒ มีสัมมาคารวะ"   อัตลักษณ์ของผู้เรียน           "แหล่งสร้างคนดี ศรีบางซื่อ"    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 
 

เอกสารระบบดูแลนักเรียน

แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบบันทึกข้อมูลและคัดกรองนักเรียน
แบบขอทุนปัจจัยพื้นฐาน (เฉพาะ ม.1)
แบบรายงาน Classroom meeting

เอกสารงานบุคคล

 1. แบบฟอร์มใบลา
 2. แบบฟอร์มขอยกเลิกการลา
 3. แบบฟอร์มขออนุญาตลงเวลา
 4. แบบฟอร์มขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 5. แบบฟอร์มขอนุญาตไปต่างประเทศ / ศึกษาดูงาน / ทัศนศึกษา / ภารกิจส่วนตัว
 6. แบบตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร(นำส่งเขตพื้นที่ฯ)
 7. แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัวของรัฐ
 8. แบบฟอร์มขอเพิ่มวุฒิใน ก.พ. 7
 9. แบบฟอร์มขอยืมสมุด ก.พ.7 ไปทำสำเนาระดับโรงเรียน
 10. แบบฟอร์มขอยืมสมุด ก.พ.7 ไปทำสำเนาระดับโรงเรียน ระดับเขต
 11. แบบฟอร์มขออนุญาตสอบบรรจุ
 12. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเเปลงข้อมูลในทะเบียนประวัติ
 13. แบบฟอร์มขออบรมวิทยฐานะ
 14. แบบฟอร์มขอลาศึกษาต่อ
 15. แบบฟอร์มขอส่งมอบงาน
 16. บันทึกข้อความขอเพิ่มข้อการเบิกมูลภาครัฐ
 17. แบบฟอร์มขอเพิ่มข้อมูลเบิกตรง
 18. แบบฟอร์มขอลาอุปสมบท
 19. แบบฟอร์มขอใบประกอบวิชาชีพ
 20. แบบฟอร์มคุรุสภา
 21. แบบฟอร์มขอย้ายสับเปลี่ยน
 22. แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ
 23. แบบฟอร์มใบลาออกลูกจ้าง
 24. แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ
 25. แบบฟอร์มขอยกเว้นเกณฑ์ทหารในยามปกติ
แบบฟอร์มขอรับการประเมินครูผู้ช่วย 
 

 
 

 

 
 

โรงเรียนราชนันทาจารยย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
16 ซอย โชติวัฒน์ 18 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 02-959-3747 โทรสาร 02-959-3751 Website : www.samsen2.ac.th