"ลูกส.ส.๒ มีสัมมาคารวะ"   อัตลักษณ์ของผู้เรียน           "แหล่งสร้างคนดี ศรีบางซื่อ"    เอกลักษณ์ของสถานศึกษา  
 
 

เอกสารงานวิชาการ

เอกสารสำหรับครู
 1. วก.ส.1 การส่งเอกสารทางวิชาการ
 2. วก.ส.2 ขออนุญาตนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม
 3. วก.ส.3 รายงานการนำนักเรียนไปร่วมกิจกรรม
 4. วก.ส.4 แบบรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม
 5. วก.ส.5 แบบขออนุญาตผู้ปกครอง
  พานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
 6. วก.ส.6 ขออนุญาตส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา
 7. วก.ส.7 รายงานขยายผลความรู้
 8. 8.วก.ส.8 ขอแลกเปลี่ยนคาบการสอน
 9. 9.วก.ส.9 แบบฟอร์มกรอกอัตรากำลัง
 10. วก.ส.10-บันทึกข้อความรายงานการปรับปรุง-การพัฒนา-และประเมินผลการใช้หลักสูตร
 11. วก.ส.11-บันทึกข้อความขออนุมัติใช้แผน
 12. วก.ส.12-บันทึกข้อความรายงานการพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนและการนิเทศการสอน
 13. วก.ส.13-บันทึกข้อความ-สรุปผลการจัดการเรียนการสอน-ภาคเรียนที่-1-60
 14. วก.ส.14-บันทึกข้อความรายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
 15. วก.ส.15-บันทึกข้อความรายงานการใช้สื่อและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
 16. วก.ส.16-บันทึกข้อความรายงานการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
 17. วก.ส.17-บันทึกการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และบทคัดย่อ
 18. วก.ส.18-บันทึกข้อความรายงานผลที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่-ตำแหน่ง-ครู-แต่ละภาคเรียน
 19. วก.ส.19-แผนพัฒนาตนเอง
 20. วก.ส.20-Logbook-รายกลุ่ม
 21. วก.ส.21-แบบบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงานสายการสอน
 22. เอกสารไฟล์ Document
เอกสารสำหรับงนักเรียน 
 

 
 

 

 
 

โรงเรียนราชนันทาจารยย์ สามเสนวิทยาลัย ๒
16 ซอย โชติวัฒน์ 18 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ 02-959-3747 โทรสาร 02-959-3751 Website : www.samsen2.ac.th